Quote List
Quote List

Search Result

Search Result

N-471
Nifuratel

Nifuratel

CAS No. 4936-47-4

C10H11N3O5S

M.W. 285.27

N-472
Nifuratel

Nifuratel Impurity A (Nitrofurfural Diacetate)

CAS No. 92-55-7

C9H9NO7

M.W. 243.17

N-473
Nifuratel

Nifuratel Impurity B (5-Nitrofuraldazine)

CAS No. 736-53-8

C10H6N4O6

M.W. 278.18

N-474
Nifuratel

Nifuratel Impurity 1

C9H13N3O4S

M.W. 259.28

N-476
Nifuratel

Nifuratel Impurity 3

CAS No. 34143-33-4

C9H9N3O5S

M.W. 271.25

N-477
Nifuratel

Nifuratel Impurity 4

C9H9N3O6

M.W. 255.19

N-478
Nifuratel

Nifuratel Impurity 5

C10H11N3O6S

M.W. 301.27

N-479
Nifuratel

Nifuratel Impurity 6 HCl

CAS No. 951781-95-6

C5H10N2O2S. HCl

M.W. 162.21 36.46

N-4710
Nifuratel

Nifuratel Impurity 7

C10H11N3O5S

M.W. 285.28

N-4711
Nifuratel

Nifuratel Impurity 8

CAS No. 698-63-5

C5H3NO4

M.W. 141.08

N-4712
Nifuratel

Nifuratel Impurity 9

CAS No. 645-12-5

C5H3NO5

M.W. 157.08

N-4713
Nifuratel

Nifuratel Impurity 10

CAS No. 22551-26-4

C4H10O2S

M.W. 122.18

N-4714
Nifuratel

Nifuratel Impurity 11

CAS No. 3455-50-3

C9H13NO5

M.W. 215.21

N-4715
Nifuratel
N-4716
Nifuratel

Nifuratel Impurity 13

CAS No. 5904-70-1

C11H13NO9

M.W. 303.22

N-4717
Nifuratel

Nifuratel Impurity 14

CAS No. 45378-62-9

C4H8OS

M.W. 104.17

N-4718
Nifuratel

Nifuratel Impurity 15

CAS No. 31805-83-1

C5H12OS2

M.W. 152.27

N-4719
Nifuratel

Nifuratel Impurity 16

CAS No. 19987-13-4

C4H9ClS

M.W. 124.63

N-4720
Nifuratel

Nifuratel Impurity 17

C4H9ClS

M.W. 124.63

N-4721
Nifuratel

Nifuratel Impurity 18

C4H9ClOS

M.W. 140.63

N-4722
Nifuratel

Nifuratel Impurity 19

C4H9ClOS

M.W. 140.63

N-4723
Nifuratel

Nifuratel Impurity 20 (Mixture of Diastereomers)

CAS No. 74920-48-2

C4H8O2S

M.W. 120.17

N-4724
Nifuratel

Nifuratel Impurity 21

C10H11N3O5S

M.W. 285.27

N-4725
Nifuratel

Nifuratel Impurity 22

C5H10N2O3S

M.W. 178.21

N-4726
Nifuratel

Nifuratel Impurity 23

C5H9NO2S

M.W. 147.19