Quote List
Quote List

Search Result

Search Result

L-171
(R)-Lercanidipine HCl

(R)-Lercanidipine HCl

CAS No. 187731-34-6

C36H41N3O6. HCl

M.W. 611.74 36.46

L-172
(R)-Lercanidipine HCl

R-Lercanidipine-d3 HCl

C36H38D3N3O6. HCl

M.W. 614.74 36.46

L-173
(R)-Lercanidipine HCl

(S)-Lercanidipine HCl

CAS No. 184866-29-3

C36H41N3O6. HCl

M.W. 611.74 36.46

L-174
(R)-Lercanidipine HCl

S-Lercanidipine-d3 HCl

C36H38N3O6. HCl

M.W. 614.74 36.46

L-175
(R)-Lercanidipine HCl

Dehydro Lercanidipine HCl

CAS No. 887769-34-8 (free base)

C36H39N3O6. HCl

M.W. 609.73 36.46

L-176
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine HCl

CAS No. 132866-11-6

C36H41N3O6.HCl

M.W. 611.74 36.46

L-177
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity 15 HCl

CAS No. 1119226-97-9 (free base)

C35H37N3O6. HCl

M.W. 595.70 36.46

L-178
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine-13C-d3 HCl

CAS No. 132866-11-6 (non-labelled)

13C C35H38N3O6D3. HCl

M.W. 615.75 36.46

L-179
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity 8 HCl

CAS No. 1797124-83-4 (free base)

C38H45N3O6. HCl

M.W. 639.79 36.46

L-1710
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity A

CAS No. 74936-74-6

C19H22N2O6

M.W. 374.40

L-1712
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Dipropyl Ester Impurity

CAS No. 77888-05-2

C21H26N2O6

M.W. 402.45

L-1713
(R)-Lercanidipine HCl
L-1714
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Ethyl Methyl Ester Impurity (Impurity 5)

CAS No. 39562-70-4

C18H20N2O6

M.W. 360.37

L-1715
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Ethyl Impurity (Lercanidipine Impurity 4) HCl

CAS No. 210579-71-8

C37H43N3O6. HCl

M.W. 625.77 36.46

L-1716
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity 6

C36H41N3O6

M.W. 611.74

L-1717
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity 7

C19H22N2O6

M.W. 374.40

L-1718
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity 9 HCl

C20H22N2O7. HCl

M.W. 402.41 36.46

L-1719
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity 10

C21H27N3O6

M.W. 417.46

L-1720
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity 11 HCl

CAS No. 100442-33-9 (free base)

C20H27NO. HCl

M.W. 297.44 36.46

L-1721
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity 12 HCl

CAS No. 320750-19-4 (free base)

C39H47N3O6. HCl

M.W. 653.83 36.46

L-1722
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity 13

CAS No. 74936-73-5

C17H18N2O6

M.W. 346.34

L-1723
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity 14 Trifluoroacetate

C19H19N3O7. C2HF3O2

M.W. 401.38 114.02

L-1724
(R)-Lercanidipine HCl

Lercanidipine Impurity 16

CAS No. 88712-56-5

C16H15ClN2O5

M.W. 350.76

L-1725
(R)-Lercanidipine HCl

(S)-Lercanidipine-13C-d3 HCl

CAS No. 184866-29-3 (non-labelled)

13C C35H38D3N3O6. HCl

M.W. 615.75 36.46

L-1726
(R)-Lercanidipine HCl

(R)-Lercanidipine-13C-d3 HCl

CAS No. 187731-34-6 (non-labelled)

13C C35H38D3N3O6. HCl

M.W. 615.75 36.46