Quote List
Quote List

Search Result

Search Result

I-211
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

CAS No. 6168-86-1

C9H19N.HCl

M.W. 141.26 36.46

I-212
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

Isometheptane Tartrate (Dimethylheptene Methylamine Tartrate)

CAS No. 5984-50-9

C9H19N.C4H6O6

M.W. 141.26 150.09

I-213
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

R-Isometheptene-13C-d3

C9H16ND3

M.W. 145.27

H-041001
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

2,2,4,6,6-Pentamethyl-3-Heptene

CAS No. 123-48-8

C12H24

M.W. 168.33

I-214
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

Isometheptene Impurity B

CAS No. 627-98-5

C7H16O

M.W. 116.20

I-215
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

Isometheptene Impurity 4

CAS No. 1569-60-4

C8H16O

M.W. 128.22

I-216
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

Isometheptene Impurity D

CAS No. 764-32-9

C7H12O

M.W. 112.17

I-217
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

Isometheptene Mucate

CAS No. 7492-31-1

2 C9H19N. C6H10O8

M.W. 2 141.26 21.014

I-218
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

Isometheptene Impurity 1

CAS No. 503-00-4

C9H21N

M.W. 143.27

I-219
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

Isometheptene Impurity 3

CAS No. 4436-89-9

C9H21NO

M.W. 159.27

H-041002
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

Heptene

CAS No. 592-76-7

C7H14

M.W. 98.19

I-2110
Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)

Isometheptene Impurity 2

CAS No. 859444-64-7

C10H19NO

M.W. 169.27