Quote List
Quote List

Search Result

Search Result

C-931
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

CAS No. 1132650-38-4 (free base)

C18H13N8O7S3D3. 2 Na

M.W. 555.59 2 22.99

C-933
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone EP Impurity B (Cefotaxime EP Impurity E)

CAS No. 66340-33-8

C14H13N5O5S2

M.W. 395.41

C-932
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone EP Impurity A ((E)-Ceftriaxone)

CAS No. 92143-31-2

C18H18N8O7S3

M.W. 554.57

C-934
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone EP Impurity C

CAS No. 58909-39-0

C4H5N3O2S

M.W. 159.16

C-935
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone EP Impurity D

CAS No. 80756-85-0

C13H10N4O2S3

M.W. 350.44

C-936
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone EP Impurity E

CAS No. 58909-56-1

C12H13N5O5S2

M.W. 371.39

C-938
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Impurity 1

CAS No. 1684396-27-7

C13H10N4O2S3

M.W. 350.43

C-939
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Sodium

CAS No.

C18H16N8O7S3. 2 Na

M.W. 552.57 2x22.99

C-9310
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone EP Impurity A Disodium Salt ((E)-Ceftriaxone Disodium Salt)

CAS No. 97164-54-0

C18H16N8O7S3. 2 Na

M.W. 552.57 2 22.99

C-9311
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone 3-ene Isomer Disodium Salt

CAS No.

C18H16N8O7S3. 2 Na

M.W. 552.56 2 22.99

C-9312
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

7-Amino Ceftriaxone Sodium (7-ACT)

CAS No. 131257-07-3

C12H12N5O5S2 . Na

M.W. 370.39 22.99

C-9313
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Impurity 2

CAS No. 84994-24-1

C13H10N4O3S2

M.W. 334.38

C-9314
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Impurity 3

CAS No. 959246-33-4

C13H10N4O2S3

M.W. 350.44

C-9315
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Impurity 4

CAS No.

C24H20N11Na3O10S4

M.W. 819.70

C-9316
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Impurity 5

CAS No.

C18H18N8O7S3

M.W. 554.57

C-9317
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Impurity 6

CAS No.

C18H20N8O8S3

M.W. 572.59

C-9318
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Impurity 7

CAS No.

C18H20N8O7S3

M.W. 556.59

C-9319
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Impurity 8

CAS No.

C18H18N8O8S3

M.W. 570.57

C-9320
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Impurity 9

CAS No.

C12H13N5O5S2

M.W. 371.39

C-9321
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Impurity 10

CAS No.

C18H18N8O7S3

M.W. 554.57

C-9322
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt

Ceftriaxone Impurity 11

CAS No.

C38H38N16O14S6

M.W. 1135.18